Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z 6 września 2001r. o transporcie drogowym.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.(Dz.U.2020.1546 t.j ze zmianami), Rozporządzenie Ministra infrastruktury i…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z…
Data publikacji: