Karta usługi GN-08 Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GN-08 Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 708), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 , poz. 311 z późn. zm.).Wymagane dokumenty: Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej składają:wypełniony wniosek z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, dokumentację potwierdzającą stan opisany we wniosku, informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) mających wpływ na sytuację użytkownika wieczystego.Podmioty które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą ( w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) składają:wypełniony wniosek z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej, dokumentację potwierdzającą stan opisany we wniosku. wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” stanowiący załącznik do w/w Rozporządzenia, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,Nieprzedstawienie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów spowoduje, że wniosek nie będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony. Opłaty: Brak opłat Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, Biuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia: 30 dni od dnia złożenia wniosku Tryb odwoławczy: Sprawy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny na które nie przysługuje środek zaskarżenia w trybie postępowania administracyjnego. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel. (16)6246270, (16)6246279 Uwagi dodatkowe:Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. do dnia 17 marca danego roku kalendarzowego. Ustalenie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może nastąpić tylko w ramach danego roku kalendarzowego. Z uwagi na treść art. 10 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej traktowane jest jako forma udzielenia pomocy de minimis (dla użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku wyrażenia zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej wnioskodawcy zostanie wydane zaświadczenie w dniu udzielenia pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 350). Wartość udzielonej pomocy obliczana jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 708),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 , poz. 311 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej składają:

 • wypełniony wniosek z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • dokumentację potwierdzającą stan opisany we wniosku,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) mających wpływ na sytuację użytkownika wieczystego.

Podmioty które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą ( w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) składają:

 • wypełniony wniosek z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej,
 • dokumentację potwierdzającą stan opisany we wniosku.
 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” stanowiący załącznik do w/w Rozporządzenia,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

Nieprzedstawienie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów spowoduje, że wniosek nie będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Sprawy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny na które nie przysługuje środek zaskarżenia w trybie postępowania administracyjnego.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel. (16)6246270, (16)6246279

Uwagi dodatkowe:

 • Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. do dnia 17 marca danego roku kalendarzowego.
 • Ustalenie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może nastąpić tylko w ramach danego roku kalendarzowego.
 • Z uwagi na treść art. 10 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej traktowane jest jako forma udzielenia pomocy de minimis (dla użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą).
 • W przypadku wyrażenia zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej wnioskodawcy zostanie wydane zaświadczenie w dniu udzielenia pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 350).
 • Wartość udzielonej pomocy obliczana jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro