Karta usługi GN-11 Zobowiązanie do czasowego udostępnienia nieruchomości

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GN-11 Zobowiązanie do czasowego udostępnienia nieruchomości. Sprawa dotyczy: Przedsiębiorstwo przesyłowe, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do wykonania prac związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, może zwrócić się z wnioskiem do Starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia takiej nieruchomości w przypadku:jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, na której znajdują się ww. urządzenia nie wyraża na to zgody, gdy nieruchomość, na której znajdują się ww. urządzenia posiada nieuregulowany stan prawny (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe – art.113 ust 6 i 7 ugn).Zobowiązując władającego nieruchomością do jej udostępnienia, starosta określa jednocześnie czas, na jaki obowiązek ten zostaje nałożony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie ww. czynności.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek od podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności (o których mowa w art. 124b) związanych m.in. z konserwacją, remontami urządzeń - nienależących do części składowych nieruchomości, zawierający:dane Wnioskodawcy (podmiotu), występującego o czasowe zajęcie nieruchomości, oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej, dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, w przypadku braku dokumentów potwierdzających ww. prawa do nieruchomości, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów, a w razie gdy osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości nie żyją - akt zgonu oraz informacja z właściwego sądu stwierdzająca, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, zakres planowanych prac, dla realizacji których nieruchomość jest niezbędna, z podaniem niezbędnej powierzchni w („m2”) wnioskowanej do udostępnienia, dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości, potwierdzające brak zgody właściciela na przeprowadzenie przedmiotowych prac, plan sytuacyjny sporządzony na kopii z mapy zasadniczej, z naniesioną infrastrukturą, której wniosek dotyczy - z zaznaczeniem obszaru, który ma podlegać udostępnieniu. Plan powinien posiadać cechy dokumentu (skala mapy, podpisy, legenda, powierzchnia udostępnienia). dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem urządzenia, które znajduje się na wnioskowanej do udostępnienia nieruchomości.Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76a § 2 i 3 k.p.a.). Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). Miejsce złożenia dokumentów: Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. Termin załatwienia: Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, np. w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany - ustawowego wymogu podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania (art. 114 ust. 3 i 4 ugn), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Tryb odwoławczy: Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok.124,126 - tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17 Uwagi dodatkowe: Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa wyżej przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Sprawa dotyczy:

Przedsiębiorstwo przesyłowe, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do wykonania prac związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, może zwrócić się z wnioskiem do Starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia takiej nieruchomości w przypadku:

 • jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, na której znajdują się ww. urządzenia nie wyraża na to zgody,
 • gdy nieruchomość, na której znajdują się ww. urządzenia posiada nieuregulowany stan prawny (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe – art.113 ust 6 i 7 ugn).
  Zobowiązując władającego nieruchomością do jej udostępnienia, starosta określa jednocześnie czas, na jaki obowiązek ten zostaje nałożony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
  Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie ww. czynności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek od podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności (o których mowa w art. 124b) związanych m.in. z konserwacją, remontami urządzeń - nienależących do części składowych nieruchomości, zawierający:

 • dane Wnioskodawcy (podmiotu), występującego o czasowe zajęcie nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 • dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, w przypadku braku dokumentów potwierdzających ww. prawa do nieruchomości, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów, a w razie gdy osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości nie żyją - akt zgonu oraz informacja z właściwego sądu stwierdzająca, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe,
 • zakres planowanych prac, dla realizacji których nieruchomość jest niezbędna, z podaniem niezbędnej powierzchni w („m2”) wnioskowanej do udostępnienia,
 • dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości, potwierdzające brak zgody właściciela na przeprowadzenie przedmiotowych prac,
 • plan sytuacyjny sporządzony na kopii z mapy zasadniczej, z naniesioną infrastrukturą, której wniosek dotyczy - z zaznaczeniem obszaru, który ma podlegać udostępnieniu. Plan powinien posiadać cechy dokumentu (skala mapy, podpisy, legenda, powierzchnia udostępnienia).
 • dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem urządzenia, które znajduje się na wnioskowanej do udostępnienia nieruchomości.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76a § 2 i 3 k.p.a.).

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, np. w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany - ustawowego wymogu podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania (art. 114 ust. 3 i 4 ugn), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok.124,126 - tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17

Uwagi dodatkowe:

Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa wyżej przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro