Karta usługi GN-09 Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości (w trybie nagłym)

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GN-09 Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości (w trybie nagłym). Sprawa dotyczy: Wydanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w trybie art. 126 ust. 1 u.g.n. uzależnione jest od spełnienia dwóch, alternatywnie występujących przyczyn, które wskazują na potrzebę wyjątkowo szybkiego działania. W każdym indywidualnym przypadku organ ma obowiązek ocenić wystąpienie przesłanek zajęcia nieruchomości, tj. siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Mowa tu o zagrożeniach spowodowanych zdarzeniami nagłymi i niespodziewanymi, których nie można było przewidzieć z wystarczającym wyprzedzeniem. Powyższe dotyczy przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zgodził się dobrowolnie udostępnić swojego terenu dla dokonania stosownych czynności. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o udzielenie w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, zawierający:dane Wnioskodawcy (podmiotu), występującego o czasowe zajęcie nieruchomości, oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej, dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przyczyny jakie leżą u podstaw wniosku złożonego w tym trybie – dokładna informacja o zaistnieniu takiego stanu, który nakazuje natychmiastowe działanie, w celu niedopuszczenia do powstania szkody.W przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia okolicznościom, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu zapobieżenia tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Takie wejście w teren musi zostać zatwierdzone przez starostę. W terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, podmiot który zajął nieruchomość, składa wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości, który powinien zawierać:dane Wnioskodawcy (podmiotu), który wskutek zapobieżenia powstaniu znacznej szkody zajął nieruchomość, oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej, właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, dokładną informację o awarii - poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem, popartą dowodami np. dokumentami potwierdzającymi awarię, czy protokołem z wizji lokalnej.W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Miejsce złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym (parter, pok. 1), Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. Termin załatwienia:W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości - w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzji tej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku, gdy wniosek został złożony w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości - w terminie nie później niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości.Tryb odwoławczy: Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok.124,126 – tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17 Uwagi dodatkowe: W przypadku nie złożenia wniosku, w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nałożeniu kary w wysokości 5.000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. O nałożeniu kary, Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło zajęcie nieruchomości, a nie zaistniały przesłanki uzasadniające jej zajęcie. Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Sprawa dotyczy:

Wydanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w trybie art. 126 ust. 1 u.g.n. uzależnione jest od spełnienia dwóch, alternatywnie występujących przyczyn, które wskazują na potrzebę wyjątkowo szybkiego działania. W każdym indywidualnym przypadku organ ma obowiązek ocenić wystąpienie przesłanek zajęcia nieruchomości, tj. siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Mowa tu o zagrożeniach spowodowanych zdarzeniami nagłymi i niespodziewanymi, których nie można było przewidzieć z wystarczającym wyprzedzeniem. Powyższe dotyczy przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zgodził się dobrowolnie udostępnić swojego terenu dla dokonania stosownych czynności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o udzielenie w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, zawierający:

 • dane Wnioskodawcy (podmiotu), występującego o czasowe zajęcie nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 • dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru gruntów,
 • przyczyny jakie leżą u podstaw wniosku złożonego w tym trybie – dokładna informacja o zaistnieniu takiego stanu, który nakazuje natychmiastowe działanie, w celu niedopuszczenia do powstania szkody.

W przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia okolicznościom, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu zapobieżenia tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Takie wejście w teren musi zostać zatwierdzone przez starostę.

W terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, podmiot który zajął nieruchomość, składa wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości, który powinien zawierać:

 • dane Wnioskodawcy (podmiotu), który wskutek zapobieżenia powstaniu znacznej szkody zajął nieruchomość,
 • oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 • właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru gruntów,
 • dokładną informację o awarii - poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem, popartą dowodami np. dokumentami potwierdzającymi awarię, czy protokołem z wizji lokalnej.

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym (parter, pok. 1), Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Termin załatwienia:

 • W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości - w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzji tej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W przypadku, gdy wniosek został złożony w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości - w terminie nie później niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok.124,126 – tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17

Uwagi dodatkowe:

W przypadku nie złożenia wniosku, w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nałożeniu kary w wysokości 5.000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. O nałożeniu kary, Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło zajęcie nieruchomości, a nie zaistniały przesłanki uzasadniające jej zajęcie.

Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro