KARTA USŁUGI AB-01 Wydanie pozwolenia na budowę (ver. 1/2020)

 • Wydrukuj
 • Email
 • KARTA USŁUGI AB-01 Wydanie pozwolenia na budowę (ver. 1/2020). Podstawa prawnaart. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowejWymagane dokumentyWniosek o wydanie pozwolenia na budowę Informacje uzupełniające do wnioskuZałączniki do wniosku:cztery egzemplarze projektu budowlanego ( dostosowanego do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych ) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzających projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć informację o obszarze oddziaływania obiektu, oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych opracowaną przez uprawnionego geodetę;  decyzję o wyłączeniu części działki z produkcji rolnej,  stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, a także w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (  2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi ). informacje uzupełniające do wniosku oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanepouczenie dot. treści oświadczenia:-obręb ewidencyjny - oznacza nazwę miejscowości,-jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,-ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 §1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,-dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno-prawne. decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestora (dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych)- jeżeli wniosek dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej do wniosku należy dołączyć:cztery egzemplarze projektu budowlanego (budowy, rozbudowy, przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej opracowanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć informację o obszarze oddziaływania obiektu, oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele    budowlanepouczenie dot. treści oświadczenia:-obręb ewidencyjny - oznacza nazwę miejscowości,-jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,-ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 §1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,-dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno-prawne. pozwolenie na budowę budynku  (do wglądu), pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami szczególnymi np.: - opinia bądź decyzja Konserwatora Zabytków - jeżeli budynek realizowany będzie na obszarze objętym ochroną  konserwatorską lub będzie wpisany do rejestru zabytków – (Przemyśl, ulica Jagiellońska Nr 29)Formularze do pobrania:Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Informacje uzupełniające do wniosku Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania się od decyzjiMiejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój Nr 1 (parter)  lub drogą pocztową. Odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17,II piętro, pokój Nr 211, 209/210, 223, 224, 225 Opłaty Opłaty skarbowe:w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnieod pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł od pozwolenia na budowę: budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej po 1 zł, nie więcej niż 539 zł. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł. innego budynku – 48 zł.(np. budynek  letniskowy) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł. budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł. innych budowli – 155 zł.( np. staw rybny) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł. na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego – 50% stawki pozwolenia na budowę, w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  10 1240 1792 1111 0010 8805 4491Zwalnia się z opłaty skarbowej:jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.Nie podlegają opłacie skarbowej:zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.Termin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.Ważność decyzji: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223,  tel. 16/ 624 62 26Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251;  pokój-209/210,tel.16/ 6246250;  pokój-224,tel.16/6246316;  pokój-225,tel.16/6246267;  pokój-226, tel.16/6246258 Informacje dodatkowe Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Podstawa prawna

 • art. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 2. Informacje uzupełniające do wniosku

Załączniki do wniosku:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego ( dostosowanego do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych ) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzających projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć informację o obszarze oddziaływania obiektu, oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych opracowaną przez uprawnionego geodetę;  decyzję o wyłączeniu części działki z produkcji rolnej,  stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, a także w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (  2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi ).
 • informacje uzupełniające do wniosku
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  pouczenie dot. treści oświadczenia:
  -obręb ewidencyjny - oznacza nazwę miejscowości,
  -jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,
  -ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 §1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,
  -dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno-prawne.
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestora (dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych)

 - jeżeli wniosek dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego (budowy, rozbudowy, przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej opracowanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć informację o obszarze oddziaływania obiektu,
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele    budowlane
  pouczenie dot. treści oświadczenia:
  -obręb ewidencyjny - oznacza nazwę miejscowości,
  -jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,
  -ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 §1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,
  -dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno-prawne.
 • pozwolenie na budowę budynku  (do wglądu),
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami szczególnymi np.:
  - opinia bądź decyzja Konserwatora Zabytków - jeżeli budynek realizowany będzie na obszarze objętym ochroną  konserwatorską lub będzie wpisany do rejestru zabytków – (Przemyśl, ulica Jagiellońska Nr 29)

Formularze do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój Nr 1 (parter)  lub drogą pocztową. 

Odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę

Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17,
II piętro, pokój Nr 211, 209/210, 223, 224, 225

Opłaty

Opłaty skarbowe:
w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie

 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł
 • od pozwolenia na budowę:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej po 1 zł, nie więcej niż 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • innego budynku – 48 zł.(np. budynek  letniskowy)
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł.
 • innych budowli – 155 zł.( np. staw rybny)
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 • na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego – 50% stawki pozwolenia na budowę,
 • w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:

 • w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub
 • w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 lub
 • na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.
Ważność decyzji: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223,  tel. 16/ 624 62 26
Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251;  pokój-209/210,tel.16/ 6246250;  pokój-224,tel.16/6246316;  pokój-225,tel.16/6246267;  pokój-226, tel.16/6246258

Informacje dodatkowe

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Piotr Lichtarski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła