KARTA USŁUGI AB-07 Pozwolenie na wejście w teren działki sąsiedniej (ver. 1/2020)

 • Wydrukuj
 • Email
 • KARTA USŁUGI AB-07 Pozwolenie na wejście w teren działki sąsiedniej (ver. 1/2020). Podstawa prawnaart. 47 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejWymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych Załączniki do wniosku:dokumenty potwierdzające fakt, że inwestor czynił starania o uzyskanie zgody właściciela  sąsiedniej nieruchomości (budynku lub lokalu) na wejście na teren tej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych, upoważnienie udzielone osobie  działającej w imieniu inwestora.Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój nr 1, parterlub drogą pocztową. Odbiór dokumentacji Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17,II piętro, pokój nr 211, 209/210, 223, 224, 225 Opłaty Opłaty skarbowe:od pozwolenia na wejście – 10 zł. od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 złOpłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe), nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  10 1240 1792 1111 0010 8805 4491Zwalnia się z opłaty skarbowej:jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.Nie podlegają opłacie skarbowej:zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,Termin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy: do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej. Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu II instancji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i InwestycjiNaczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223,  tel. 16/ 624 62 26Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251;  pokój-209/210,tel.16/ 6246250;  pokój-224,tel.16/6246316;  pokój-225,tel.16/6246267;  pokój-226, tel.16/6246258

Podstawa prawna

 • art. 47 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych

Załączniki do wniosku:

 • dokumenty potwierdzające fakt, że inwestor czynił starania o uzyskanie zgody właściciela  sąsiedniej nieruchomości (budynku lub lokalu) na wejście na teren tej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych,
 • upoważnienie udzielone osobie  działającej w imieniu inwestora.
   

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój nr 1, parter
lub drogą pocztową. 

Odbiór dokumentacji

Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17,
II piętro, pokój nr 211, 209/210, 223, 224, 225

Opłaty

Opłaty skarbowe:

 • od pozwolenia na wejście – 10 zł.
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:

 • w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub
 • w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo
 • na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe), nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  10 1240 1792 1111 0010 8805 4491  

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu II instancji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223,  tel. 16/ 624 62 26
Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251;  pokój-209/210,tel.16/ 6246250;  pokój-224,tel.16/6246316;  pokój-225,tel.16/6246267;  pokój-226, tel.16/6246258

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Piotr Lichtarski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro