KARTA USŁUGI AB-02 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę (ver. 1/2020)

 • Wydrukuj
 • Email
 • KARTA USŁUGI AB-02 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę (ver. 1/2020). Podstawa prawnaart. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejWymagane dokumentyWniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Informacje uzupełniające do wniosku.Załączniki do wniosku:Zgoda właściciela obiektu, Szkic usytuowania obiektu budowlanego, Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu  (4 egzemplarze projektu budowlanego robót rozbiórkowych) Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, Upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestora (dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych).Formularze wniosków do pobrania:Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę Informacje uzupełniające do wniosku Zgoda właściciela obiektuMiejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, Biuro Podawcze - pokój Nr 1, parterlub drogą pocztową. Odbiór decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 17,II piętro, pokoje nr 211, 209/210, 223, 224, 225 Opłaty Opłaty skarbowe:od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 złOpłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)  nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491Zwalnia się z opłaty skarbowej:jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.Nie podlegają opłacie skarbowej:zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowiaTermin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.Ważność decyzji: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223, tel. 16/ 624 62 26Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251; pokój-209/210,tel.16/ 6246250; pokój-224,tel.16/6246316; pokój-225,tel.16/6246267; pokój-226, tel.16/6246258

Podstawa prawna

 • art. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
 2. Informacje uzupełniające do wniosku.

Załączniki do wniosku:

 1. Zgoda właściciela obiektu,
 2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 5. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu  (4 egzemplarze projektu budowlanego robót rozbiórkowych)
 6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 7. Upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestora (dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych).

Formularze wniosków do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, Biuro Podawcze - pokój Nr 1, parter
lub drogą pocztową.

Odbiór decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 17,
II piętro, pokoje nr 211, 209/210, 223, 224, 225

Opłaty

Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł
 • od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:

 • w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub
 • w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo
 • na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)  nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.
Ważność decyzji: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223, tel. 16/ 624 62 26
Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251; pokój-209/210,tel.16/ 6246250; pokój-224,tel.16/6246316; pokój-225,tel.16/6246267; pokój-226, tel.16/6246258

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Piotr Lichtarski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro