Uchwały Zarządu-2023

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2022 rok.

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP III i IV”

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Kultura fizyczna 2023” oraz przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

Data publikacji:

z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Data publikacji:

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania i oceny wniosków w konkursie na realizację projektów z zakresu sportu pod nazwą: ,,Sport 2023”

Data publikacji:

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Kultura fizyczna 2023”

Data publikacji:

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2022

Data publikacji:

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej

Data publikacji:

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data publikacji: