Siedziba zespołu realizującego prace scaleniowe w obszarze wsi Wola Węgierska: budynek Remizy OSP w Węgierce – Węgierka 93.
Data publikacji:
Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Lubelska 4, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
Santander Bank Polska S. A. oddział w Jarosławiu nr rach. 38 1090 2590 0000 0001 5284 0176
Data publikacji:
Geodeta-projektant scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska: Pan Dariusz Dziedzic pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 693 100 008
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów wsi Wola Węgierska nastąpi w dniu 28 lutego 2023 roku.
Data publikacji:
w sprawie wydana decyzja o znaku GKN-GK.6822.6.2021 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 7.07.2021 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Wola…
Data publikacji:
z dnia 17.02.2022 r. w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Wola Węgierska
Data publikacji:
Jarosław, dnia 18 czerwca 2021 r. GKN.6822.58.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021…
Data publikacji:
Jarosław, dnia 18 czerwca 2021 r. GKN.6822.58.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021…
Data publikacji:
że uchwalone w drodze uchwały uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska na zebraniu w dniu 01.10.2020 r. zasady szacunku gruntów nie są sprzeczne ze słusznym interesem uczestników…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska. Celem zebrania będzie ogłoszenie wyników oszacowania gruntów.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w II terminie w dniu 1 października 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy określili w drodze uchwały zasady szacunku gruntów położonych w…
Data publikacji:
Postanowieniem z dnia 29.05.2020 r. o znaku GKN.6822.58.2019 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze. Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu …
Data publikacji:
Jarosław, dnia 15 września 2020 r. GKN.6822.58.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 5 lutego 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art.…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska
Data publikacji:
z dnia 13 listopada w sprawie wszczęcia postępowania scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska
Data publikacji: