Zarząd Powiatu

 • Wydrukuj
 • Email
 • Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu Jarosławskiego jest organem wykonawczym Powiatu. Skład Zarządu: W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Z członkami Zarządu spoza Rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Z radnym wybranym do Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru. Wybór Zarządu: Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Zadania Zarządu: Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:przygotowanie projektów uchwały Rady, wykonywanie uchwał Rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 71 ust. 6 statutu. przygotowanie corocznego raportu o stanie powiatuW realizacji zadań, Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w skład, którego wchodzą także filie wydziałów zlokalizowanych w innych gminach nie będących siedzibą Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w tym Powiatowego Urzędu Pracy. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności, należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydania przepisów porządkowych. Czynności, o których mowa wyżej wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:przygotowanie projektu porządku obrad zarządu, określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu, przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad, zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W razie potrzeby Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad. Przewodniczący Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu uchwały podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarząd oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu chyba, że Rada określi zasady wykonania swojej uchwały. Z posiedzenia Zarządu Powiatu sporządza się protokół.Protokół powinien zawierać:numer i datę posiedzenia, nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, przebieg obrad, streszczenie dyskusji, teksty zgłoszonych wniosków, wyniki głosowania, stwierdzenie o podjęciu uchwał, wydaniu decyzji lub postanowień, podpis przewodniczącego Zarządu oraz podpis protokolanta.Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu protokół podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu następnego posiedzenia wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. Organy kontrolujące działalność zarządu, mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu. Udzielenie absolutorium: Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. ze zmianami) Statut Powiatu Jarosławskiego (DZ. URZ. WOJ. 2019.1816 t.j.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego jest organem wykonawczym Powiatu.

Skład Zarządu:

W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Z członkami Zarządu spoza Rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Z radnym wybranym do Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.

Wybór Zarządu:

Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Zadania Zarządu:

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwały Rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 71 ust. 6 statutu.
 • przygotowanie corocznego raportu o stanie powiatu

W realizacji zadań, Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w skład, którego wchodzą także filie wydziałów zlokalizowanych w innych gminach nie będących siedzibą Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności, należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydania przepisów porządkowych.

Czynności, o których mowa wyżej wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
 • określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
 • przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W razie potrzeby Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad. Przewodniczący Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu uchwały podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarząd oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu chyba, że Rada określi zasady wykonania swojej uchwały.

Z posiedzenia Zarządu Powiatu sporządza się protokół.
Protokół powinien zawierać:

 • numer i datę posiedzenia,
 • nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu,
 • porządek obrad,
 • przebieg obrad, streszczenie dyskusji, teksty zgłoszonych wniosków,
 • wyniki głosowania,
 • stwierdzenie o podjęciu uchwał, wydaniu decyzji lub postanowień,
 • podpis przewodniczącego Zarządu oraz podpis protokolanta.

Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu protokół podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta.

Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu następnego posiedzenia wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. Organy kontrolujące działalność zarządu, mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

Udzielenie absolutorium:

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. ze zmianami)
 • Statut Powiatu Jarosławskiego (DZ. URZ. WOJ. 2019.1816 t.j.)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Aneta Opalińska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro