Rada Powiatu Jarosławskiego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Rada Powiatu Jarosławskiego. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są przez mieszkańców powiatu w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ordynacją wyborczą do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw. W skład rady wchodzi 25 radnych. Do wyłącznej właściwości Rady należy:stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu, wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę, tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu, podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, w miarę potrzeby co najmniej jednak raz na kwartał. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, lub Zarządu Powiatu, przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. Rada Powiatu w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. Rada Powiatu może rozstrzygać w formie rezolucji. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Sesje Rady Powiatu są jawne. W sesji może uczestniczyć każdy obywatel zajmując wyznaczone miejsca. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce sesji Rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Od początku VI kadencji  Rady, Sesje Rady Powiatu Jarosławskiego są transmitowane online. Nagrania są archiwizowane i udostępnione w dziale Sesje Rady Powiatu BIP. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. ze zmianami) Statut Powiatu Jarosławskiego (DZ. URZ. WOJ. 2019.1816 t.j.) Zmiana statutu - (DZ. URZ. WOJ. 2022.3535)Zmiana statutu - (DZ. URZ. WOJ. 2022.3535) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j. ze zmianami)

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są przez mieszkańców powiatu w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ordynacją wyborczą do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw.

W skład rady wchodzi 25 radnych.

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 • określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, w miarę potrzeby co najmniej jednak raz na kwartał.
Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, lub Zarządu Powiatu, przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
Rada Powiatu w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
Rada Powiatu może rozstrzygać w formie rezolucji.

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Sesje Rady Powiatu są jawne. W sesji może uczestniczyć każdy obywatel zajmując wyznaczone miejsca. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce sesji Rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Od początku VI kadencji  Rady, Sesje Rady Powiatu Jarosławskiego są transmitowane online. Nagrania są archiwizowane i udostępnione w dziale Sesje Rady Powiatu BIP.

Podstawa prawna:

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Aneta Opalińska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro