Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

 • Wydrukuj
 • Email
 • Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870) Przedmiot petycji:Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Forma złożenia petycji:w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja powinna zawierać:oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; oznaczenie adresata petycji; wskazania przedmiotu petycji.Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. Tryb rozpatrywania petycji:jeżeli Starosta Jarosławski jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła się ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji. podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu), Starosta Jarosławki zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej.Opłaty: Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870)

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
  jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazania przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • jeżeli Starosta Jarosławski jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła się ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • Starosta Jarosławki zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro