Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (70)

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 06.03.2023 r. o znaku GN.6853.31.2022 wszczął postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 170 o pow. 0,1778 ha, nr 182 o pow. 0,1298 ha, 213 o pow. 0,2191 ha i 2019 o pow. 0,2032 ha – poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie ww. nieruchomości w celu budowy linii kablowych nN 0,4 kV

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji znak: GN.683.21.2.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za udział 6/36 części o nieuregulowanym stanie prawnym w nieruchomości gruntowej położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczonej jako działka nr 1028/1 o pow. 0,0019 ha, która powstała z podziału działki nr 1028 o pow. 0,1870 ha, objętej decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021, z dnia 26.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L,” wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski  podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej  z urzędu, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180401_1 Miasto Jarosław, obręb ewidencyjny 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, oznaczoną jako działka nr 255/2 o pow. 0,0015 ha (powstałą z podziału działki nr 255 o pow. 0,1557 ha) – uwidocznioną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako władanie na zasadach samoistnego posiadania Gminy Miejskiej Jarosław - która objęta jest decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. Nr 5/2022, znak: AB-AAB.6740.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km 0+000 do 0+821.24 oraz w km od 1+307.75 do 1+637.50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Misztale, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o znaku: GN.683.26.2.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za udział 4/96 części o nieuregulowanym stanie prawnym w nieruchomości gruntowej położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczonej jako działki nr nr: 1048/1 o pow. 0,0079 ha i 1048/2 o pow. 0,0010 ha, które powstały z podziału działki nr 1048 o pow. 0,1029 ha objętej decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021, z dnia 26.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L” (dalej: ZRID), wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: u.z.r.i.d), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku z art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 4f, 4g i 5, art. oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 130, art. 133 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) - w dniu 01.02.2023 r. została wydana z urzędu decyzja o znaku: GN.683.25.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania - za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka nr 1473/1 o pow. 0,0057 ha, która powstała z podziału działki nr 1473 o pow. 0,2729 ha, objętej decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021, z dnia 26.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L” (dalej: ZRID), wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: u.z.r.i.d), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że na podstawie art. art. 112 w zw. z art. 6 pkt 9, art. 113 ust. 1, 5 i 7, art. 118a ust. 3, art. 130, art. 133 pkt 2, ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) – w dniu 23.01.2023 r. została wydana decyzja znak: GN.6821.6.2022

  1. o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180401_1.0005 Jarosław obręb 5 jako działka nr 107/2 o pow. 0,0278 ha, której stan prawny jest nieuregulowany - z przeznaczeniem na realizację cmentarza komunalnego wraz infrastrukturą z towarzyszącą.
  2. o ustaleniu odszkodowania za ww. wywłaszczoną nieruchomość.
Data publikacji:

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II /17 w pokoju nr 124 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, Spadkobiercy po zmarłym Wiesławie Szczepanie Hajduk s. Stanisława i Zofii, legitymujący się tytułem prawnym do udziału 4/96 cz. w prawie własności nieruchomości położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka nr 1048/1 o pow. 0,0079 ha i działka nr 1048/2 o pow. 0,0010 ha które powstały z podziału działki nr 1048 o pow. 0,1029 ha, objętą decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 26.01.2022 r., nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L”, w  trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności - mogą w wyżej zakreślonym terminie zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie - w tym z operatem szacunkowym z dnia 28.04.2022 r., oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o znaku: GN.683.77.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik, oznaczoną jako działka nr 3164/1 o pow. 0,0268 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Pruchnik - na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o znaku: GN.683.42.2.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za udział 1/8 części o nieuregulowanym stanie prawnym w nieruchomości położonej w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, oznaczonej jako działka nr 3492/1 o pow. 0,0073 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Pruchnik - na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o znaku: GN.683.65.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik, oznaczoną jako działka
nr 3359/1 o pow. 0,0009 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Pruchnik - na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o znaku: GN.683.38.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik, oznaczoną jako działka nr 2725/1 o pow. 0,0151 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Pruchnik - na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data publikacji: