Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (85)

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 10.04.2024 r. o znaku GN.6853.58.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, uwidocznionej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 567/2 o pow. 0,1674 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 03.04.2024 r. o znaku GN.6853.81.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, jako działka o numerze 1655 o pow. 0,0404 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 03.04.2024 r. o znaku GN.6853.79.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, jako działka o numerze 1649 o pow. 1,0329 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 28.03.2024 r. o znaku GN.6853.77.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku ORLEN SA (następcy prawnego spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) z siedzibą w Płocku w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GN.6853.20.2022 z dnia 14.02.2023 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180406_2 Pawłosiów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180406_2.0001 Cieszacin Mały, jako działka nr 100/2 o pow. 0,1426 ha,
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 26.03.2024 r. o znaku GN.6853.75.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, uwidocznionej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 560/2 o pow. 1,1972 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, na zajęcie nw. nieruchomości:1. Objętej ostateczną Decyzją Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24.03.2022 r., znak: BG.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej SN, słupa rozgałęźnego SN, stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowych nN wraz z przyłączami kablowymi nN w celu przyłączenia budynku letniskowego w m. Radawa na dz. nr ew. 289/3” wraz z załącznikami, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 29.11.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.25.2023, w trybie przepisów art. 124 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0009 Szówsko, oznaczonej jako działka nr 2744 o pow. 0,5006 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 01.09.2023 r. o znaku: GN.6853.39.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z s. w Tarnowie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180401_1.0004 Jarosław Obręb 4 jako działka nr 2157 o pow. 0,1111 ha
Data publikacji:
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, poprzez udzielenie zezwolenia
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielczym Zrzeszeniu Domów Jednorodzinnych w Jarosławiu, które stanowi prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jaro-sław, w obrębie ewidencyjnym 0005 Jarosław obręb 5, oznaczonej jako działka nr 3099 o pow. 0,0217 ha, stanowiącej…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po spółce „Polcarbo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórcu, ul. Bielna 20, 08-114 Skórzec (dawna siedziba Katowice), w skład którego wchodzi udział wynoszący 978/1818 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, w…
Data publikacji: