Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (81)

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 20.09.2023 r. o znaku GN.6853.35.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0009 Szówsko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2827/2

Data publikacji:

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 12.09.2023 r o znaku: GN.6852.11.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0005 Jarosław Obręb 5, jako działka nr 2252 o pow. 0,1361 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 11.09.2023 r. o znaku GN.6853.38.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, uwidocznionej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 609 o pow. 0,8004 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 11.09.2023 r. o znaku GN.6853.37.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, uwidocznionej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 566/2 o pow. 0,5207 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 01.09.2023 r. o znaku: GN.6853.39.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z s. w Tarnowie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180401_1.0004 Jarosław Obręb 4 jako działka nr 2157 o pow. 0,1111 ha

Data publikacji:

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, poprzez udzielenie zezwolenia

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielczym Zrzeszeniu Domów Jednorodzinnych w Jarosławiu, które stanowi prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jaro-sław, w obrębie ewidencyjnym 0005 Jarosław obręb 5, oznaczonej jako działka nr 3099 o pow. 0,0217 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław, ujawnionej w księdze wie-czystej nr PR1J/00029773/2.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po spółce „Polcarbo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórcu, ul. Bielna 20, 08-114 Skórzec (dawna siedziba Katowice), w skład którego wchodzi udział wynoszący 978/1818 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, w obrębie ewidencyjnym 0010 Nienowice, oznaczonej jako działka nr 371/6 o pow. 0,07 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ujawnionej w księdze wieczystej nr PR1J/00073378/6 oraz prawo współwłasności w udziale wynoszącym 978/1818 części budynków oraz innych urządzeń wzniesionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 17.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lu-blinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.43.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej jako działka nr 1278

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.27.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, w obrębie ewidencyjnym 180410_2.0009 Więckowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 166 o pow. 0,4493 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Gar-barskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.26.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1226 o pow. 0,0096 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Gar-barskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.25.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0002 Rokietnica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 774/1 o pow. 0,11 ha i 774/7 o pow. 0,12 ha

Data publikacji: