Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w 2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w 2023 r.. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady. W roku 2023 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 8.00 do 16.00, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe. Porad prawnych w 2023 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowych. Kto może zwrócić się o pomoc ? Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.W jaki sposób weryfikowane są uprawnienia do pomocy?Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc prawna - zakres działań W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Poradnictwo obywatelskie - zakres działań Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Mediacja - zakres działań Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Bezpłatna mediacja obejmuje:poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę. Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa - patrz załącznik do artykułu -  oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej. Umawianie wizyt na bezpłatne porady. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (016) 624 62 62  w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00 Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon).Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:kontrola@powiat.jaroslaw.pl Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/ Harmonogram dyżurów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zamieszczono w załączniku do artykułu. Dyżury specjalistyczne w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.  Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady.

W roku 2023 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 8.00 do 16.00, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.

Porad prawnych w 2023 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowych.

Kto może zwrócić się o pomoc ?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
W jaki sposób weryfikowane są uprawnienia do pomocy?
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc prawna - zakres działań

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.
Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie - zakres działań

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Mediacja - zakres działań

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Bezpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa - patrz załącznik do artykułu -  oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

Umawianie wizyt na bezpłatne porady.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (016) 624 62 62  w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon).
Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://np.ms.gov.pl/

Harmonogram dyżurów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zamieszczono w załączniku do artykułu.

Dyżury specjalistyczne w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.  Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Załączniki do pobrania

Harmonogram dyżurów - aktualizacja 3.01.2023 r.plik w formacie .PDF (105 Pobrań)
Lista jednostek poradnictwaplik w formacie .PDF (66 Pobrań)
Zasady udzielania pomocy prawnejplik w formacie .PDF (55 Pobrań)
Karta informacyjna - pomoc prawnaplik w formacie .PDF (53 Pobrań)
Karta informacyjna - poradnictwo obywatelskieplik w formacie .PDF (54 Pobrań)
Karta informacyjna - mediacjeplik w formacie .PDF (53 Pobrań)
Klauzula informacyjna RODOplik w formacie .PDF (51 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro