Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.. Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005  r. (Dz.U.2018.29 t.j.), informacje zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny. Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek w oparciu o  dyspozycję § 2 ust. 2 wspomnianego wyżej Rozporządzenia; na warunkach, w sposób i zakresie oraz terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony. W przypadku gdy przepisy, stanowiące podstawę prowadzenia rejestru nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane mogą być udostępnione w formie papierowej (kserokopia) lub w formie elektronicznej (format PDF). Podmiot, któremu udostępniono informacje zgromadzone w rejestrze jest zobowiązany do zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości, a także przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005  r. (Dz.U.2018.29 t.j.), informacje zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek w oparciu o  dyspozycję § 2 ust. 2 wspomnianego wyżej Rozporządzenia; na warunkach, w sposób i zakresie oraz terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony. W przypadku gdy przepisy, stanowiące podstawę prowadzenia rejestru nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane mogą być udostępnione w formie papierowej (kserokopia) lub w formie elektronicznej (format PDF).

Podmiot, któremu udostępniono informacje zgromadzone w rejestrze jest zobowiązany do zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości, a także przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Tomasz Węgrzynowski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
Aktualizacja DZ.U.