Dostęp do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

 • Wydrukuj
 • Email
 • Dostęp do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo to podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych, a ponadto ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej; wglądu do dokumentów urzędowych; dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:publikację w BIP; wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych; stanowiska -  elektroniczne terminale informacyjne umiejscowione w budynku Urzędu; wstęp na posiedzenia Rady i Komisji Rady Powiatu oraz udostępnienie protokołów obrad i posiedzeń; na wniosek.Każda informacja publiczna nieudostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie lub pisemnie oraz drogą elektroniczną i nie wymaga uzasadnienia, za wyjątkiem wniosku o udzielenie informacji przetworzonej. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być zgłaszany w języku polskim. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z intencją wnioskodawcy, chyba, że posiadane środki techniczne to uniemożliwiają. Wzór formularza załączony zostaje poniżej; niemniej jednak złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej w innej formie graficznej niż załączony formularz nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia sprawy. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego wpływu. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może dotyczyć informacji przetworzonej, czyli informacji, którą Starostwo wprost nie dysponuje i dla jej wytworzenia potrzebne są działania na posiadanych informacjach. Udostępnienie informacji publicznej przetworzonej wymaga oceny, czy jej udzielenie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W przypadku braku wykazania interesu publicznego przez wnioskodawcę we wniosku, należy wezwać go do udowodnienia szczególnej istotności dla interesu publicznego. Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej następuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga uzasadnienia. Dostęp do informacji publicznej oraz informacji publicznej przetworzonej jest bezpłatny, niemniej jednak w przypadku poniesienia przez Starostwo kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udzielenia informacji, lub koniecznością jej przekształcenia we wskazaną formę, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionych kosztów. O wysokości kosztów związanych z wydrukiem, bądź zastosowaniem powszechnie stosowanych nośników informacji powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1764), Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
Prawo to podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych, a ponadto ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

 • publikację w BIP;
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych;
 • stanowiska -  elektroniczne terminale informacyjne umiejscowione w budynku Urzędu;
 • wstęp na posiedzenia Rady i Komisji Rady Powiatu oraz udostępnienie protokołów obrad i posiedzeń;
 • na wniosek.

Każda informacja publiczna nieudostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie lub pisemnie oraz drogą elektroniczną i nie wymaga uzasadnienia, za wyjątkiem wniosku o udzielenie informacji przetworzonej. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być zgłaszany w języku polskim. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z intencją wnioskodawcy, chyba, że posiadane środki techniczne to uniemożliwiają.
Wzór formularza załączony zostaje poniżej; niemniej jednak złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej w innej formie graficznej niż załączony formularz nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia sprawy.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego wpływu.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może dotyczyć informacji przetworzonej, czyli informacji, którą Starostwo wprost nie dysponuje i dla jej wytworzenia potrzebne są działania na posiadanych informacjach. Udostępnienie informacji publicznej przetworzonej wymaga oceny, czy jej udzielenie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
W przypadku braku wykazania interesu publicznego przez wnioskodawcę we wniosku, należy wezwać go do udowodnienia szczególnej istotności dla interesu publicznego.
Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej następuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga uzasadnienia.  

Dostęp do informacji publicznej oraz informacji publicznej przetworzonej jest bezpłatny, niemniej jednak w przypadku poniesienia przez Starostwo kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udzielenia informacji, lub koniecznością jej przekształcenia we wskazaną formę, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionych kosztów. O wysokości kosztów związanych z wydrukiem, bądź zastosowaniem powszechnie stosowanych nośników informacji powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1764),
 2. Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
 3. Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Jarosławskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2017 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Tomasz Węgrzynowski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro